pC.NET

Welcome to oscc.kr ASUS 인버터 핀배열
2011-04-08 15:17:24
Hit : 3709, Vote : 184

작성자 : 피시키드

NS1P67184700221

P671847-00221-NG5IN1000-A01

LCD Inverter Board For Asus A6,A6JA, A6JC Laptop LCD Inverter board , P/N : 08G26AB1010Q
 ​
1 - ADJ  (Black)  (BRIGHT)
2 - ENV  (Brown)  (ON/OFF)
3 - NC  (NC)  (NC)
4 - ?  (Red)  (?)
5 - ?  (Orange) (?)
6 - VCC? (Yellow) (VCC?)
7 - VCC? (Green)  (VCC?)


 


  피시키드
아하하하하-_-;;;
 2570
 1419
  OMRON ML8-8-H-100-RT/65a/103/115/162  
 피시넷
272 35 2017/06/02
18
  DC to DC 4A Booster 컨버터 모듈 (3.5v~32V to 5~35V)    1
 피시키드
693 39 2015/12/22
17
  UltraViolet 3W Power Led (UV)  
 피시키드
1550 36 2015/04/27
16
  일광사진(청사진) 만들기    1
 피시키드
4568 100 2014/05/15
15
  홈오토메이션 PC Datasheet  
 피시넷
2402 97 2013/10/21
14
  APAD A8 (iMX515) 30Pin Pin layout  
 피시키드
2600 102 2013/05/30
13
  LCD HL08009-602-Y Datasheet  
 피시키드
4061 108 2013/03/27
  ASUS 인버터 핀배열 
 피시키드
3709 184 2011/04/08
11
  황화카드뮴셀에 대한 정보  
 피시키드
3220 184 2010/07/06
10
  단선체커 일반 TR버젼  
 피시키드
3074 177 2010/05/21
9
  TTL 신호를 RS232C변환  
 피시키드
3033 208 2010/05/17
8
  78T 시리즈 데이타시트  
 피시키드
2732 189 2010/05/17
7
  VIA epia M-5000AG/CN800 메인보드 메뉴얼  
 피시키드
3039 175 2010/05/17
6
  오디오레벨메타 자작 (회로도, LM3915 데이타시트)  
 피시키드
7401 175 2010/05/17
5
  고감도 단선 체커  
 피시키드
3167 185 2010/05/17
4
  24핀 핀배열  
 피시키드
3973 200 2010/05/17
3
  배터리 데이타시트 
 피시키드
2746 192 2010/04/07
2
  Logitech Touchpad Pinlayout 
 피시키드
2848 182 2010/03/25
1
  VIA Eden 정보 
 마빈박사
2574 183 2009/12/01

1Copyright (C) 1997-2018 All Rights Reserved.
Seasons 2